НАШИТЕ УСЛУГИ

ТЪРГОВСКО ПРАВО

Нашият екип е известен с големия си опит в областта на фирменото и търгосвкото право. Адвокатите ни предлагат огромно разнообразие от услуги в тази сфера включително:

• Избор на най-подходящата правна форма на дружеството;
• Подготовка на необходимите документи и представляване на клиента пред Агенция по вписванията във връзка с регистриранет на дружеството;
• Подготовка на необходимите документи за вписване на промени в организационната структура на съществуващи дружества;
• Консултации по отношение на покупко-продажби на дружествени дялове;
• Сливания, придобивания, реорганизация и промяна на правна форма на дружеството;
• Ликвидация на дружество;
• Банкрут и несъстоятелност;
• Предоставяне на пълен набор от правни и спомагателни услуги във връзка с бизнес сделки и преговори;
• Подготовка на всякакъв вид търговски споразумения;
• Регистрация на дружества, клонове, представителства на местни и чуждестранни дружества;
• Правен Дю Дилиджанс;
• Представителство при правни процедури, свързани с търговски въпроси;
• Абонамент за правно обслужване;

ДАНЪЧНО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ

Данъчният ни отдел има експертен опит по отношение на:

• Обща данъчна консултация,
• Данъчно и инвестиционно планиране,
• Процесуално представителство,
• Митнически закони.

Тъй като от практиката си знаем, че данъчните въпроси са сложна материя, ние предоставяме на клиентите си интегрирани услуги, които покриват както правните, така и данъчните аспекти, фокусирани към специфичните нужди на всеки клиент. Ние вярваме, че да бъдеш данъчен консултант означава да разбираш бизнеса на клиента и да предлагаш услуги ориентирани лъм конкретни резултати.

Професионалистите ни покриват широк спектър от данъчни въпроси като:

• Търговски и корпоративни данъчни въпроси;
• Консултации за избягване на двойно данъчно облагане;
• Облагане на имущество, данъчни спорове и процесуално представителство;
• Представителство пред данъчните власти,
• ДДС статут на дружества,
• Данъчни консултации на физически лица, включително статут на експатрирани лица,
• Общи съвети за местните данъчни задължения,
• Данъчно отражение върху търговските сделки

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

В България е установена триинстанционна съдебна система с Върховни Съдилища (Върховен Касационен Съд и Върховен Административен Съд), които представляват последна инстанция по граждански, административни и наказателно-правни въпроси. Върховният Касационен Съд разглежда решенията на по-ниските инстанции само в случай, че критериите за допустимост са изпълнени. Единствено адвокати с повече от 5 години практически опит, имат право да се обръщат към Върховните съдилища.

Нашите специалисти по процесулано право са напълно подготвени и опитни по отношение представитлството на клиенти пред всички окръжни и апелативни съдилища в страната, както и пред Върхвоните съдилища.
Нашите услуги по отношение на процесуалното право включват:
• Правно представителство пред всички български съдилища;
• Обезпечение на искове – блокиране на банкови сметки, възбрана над имоти, задържане на активи както и на плавателни съдове;
• Принудително изпълнение;
• Признаване на чуждестранни съдебни решения;
• Управление на вземанията;

АРБИТРАЖ

Арбитражът е алтернативен вариант за разрешаване на граждански спорове, включително търговски спорове, а така също и спорове породени от необходуимост за попълване на празноти в договор или неговата промяна, породена от наличието на нови обстоятелства.

Единствените въпроси, които не могат да бъдат отнесени към арбитраж са права върху недвижима собственост, задължение за подкрепа и/или издръжка на деца и права породени от трудово правоотношение (чл. 19 (1) от ГПК).

Нашите адвокати вече са водели дела на големи чужди инвеститори в България пред Арбитражния съд към Българската Търговско-Промишлена Палата.

В крайна сметка винаги препоръчваме на клиентите си, по възможност да избягват съдебни дела, които често излизат дълги, скъпи и неефективни. Затова се стремим да насочим клиентите си към алтернативни методи за разрешаване на спорове като медиацията, нотариални споразумения и преговори. В тази връзка , някои от нашите специалисти са сертифицирани медиатори, които могат да предоставят комплексни медиаторски услуги.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ

В областта правото, свързано с недвижимите имоти, работим по всички аспекти в различните фази, от проектирането до финалното изграждане. Също така анализираме предимствата и недостатъците на всяка инвестиция и най-подходящата дружествена структура за нейното канализиране, като отделно вземаме предвид различните форми на финансиране и изплащане на имотите.

НАшите клиенти включват индивидуални и международни инвеститори, всякакъв вид малки и средни предприятия и мултинационални компании.

Нашия експертен екип ни позволява да работим и по най-сложните сделки с недвижими имоти, при пълна гаранция за правната сигурност на клиентите ни.

ТРУДОВО ПРАВО В БЪЛГАРИЯ

В случай на трудов спор, обикновено най-изгодното решение е превантивен съвет, фокусиран върху опит за достигане на помирително решение.

• Съвети за ежедневния бизнес
• Регистрация и социално-осигурителни вноски
• Набиране на персонал, съобразено с трудовото право
• Режим на експатрирани лица
• Превенция на професионални рискове
• Дю Дилиджънс и консултации по реструктуриране (сливания и т.н.)
• Консултации с администрацията
• Консултиране относно актуални зконодателни промени
• Професионален режим

КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Ние предоставяме на нашите клиенти основните инструменти за достъп до бизнес възможности, предлагани от процедурите за възлагане на обществени поръчки в България, както и от проекти, финансирани от европейските фондове и други международни и национални организации и обществени институции като анализираме реалните възможности за успех на техния бизнес.
Ние представляваме и консултираме дружества в областта на инфраструктурата, строителството, доставките, като им предоставяме цялата административна информация и подходяща техника, за да формулират своите бизнес предложения, с гаранцията на нашия богат опит и познания за различните системи за възлагане на обществени поръчки .
След като една компания реши да участва в процедура по възлагане на обществена поръчка, за да се подготви тръжната документация, е изключително важно да разполага с цялата необходима информация от местния пазар и специфичния сектор. Ние предоставяме консултации във всеки един етап от процеса по участие в обществена поръчка- изготвяне на конкурсна документация, планиране, изработване и управление на проекта.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Предоставяме пълен набор от услуги, свързани с административно-правни казуси, в това число осигуряването на документи, свързани с производства пред административни органи, оспорването на всички видове откази на административни органи, както и на всички видове административни актове пред всички инстанции. Нашите услуги включват:
• Консултации по административни договори (строителство, услуги или доставки, управление на договори или концесия за строителство) .
• Консултации във връзка с издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи или разрешителни;
• Обжалване на административни актове и наказателни постановления;
• Консултации във връзка с издаване на различни административни актове, включително сертификати, лицензи или разрешителни;
• Представителство пред държавните и общински органи.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.